Algemene voorwaarden

Clear Channel Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden    General Terms & Conditions

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, tussen Clear Channel Nederland B.V., hierna te noemen CCNL, en een op-drachtgever, waarop CCNL deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 

2. CCNL wijst uitdrukkelijk de door de opdrachtgever van toe- passing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en accepteert deze niet, tenzij hiervan door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De opdrachtgever wordt geacht zich ervan bewust te zijn dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden essentieel is voor CCNL voor het aangaan van de overeenkomst. 

Artikel 2. Overeenkomst 

1. Door het ondertekenen en/of schriftelijk, digitaal of mondeling bevestigen van een order/opdracht en/of de daarbij behorende bijlagen verbindt de opdrachtgever zich definitief. De order zal door CCNL worden uitgevoerd, tenzij CCNL voor het begin van de huurperiode de opdrachtgever schriftelijk heeft bericht de opdracht niet te aanvaarden.

2. Alle door CCNL verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is door CCNL naar beste weten van de betrokken werknemer opgegeven, doch bindt haar niet.

3. Indien een derde - daaronder uitdrukkelijk begrepen reclame-bureaus en media(inkoop)bureaus - ten behoeve c.q. namens een adverteerder met CCNL een overeenkomst aangaat en/of bij de totstandkoming van een overeenkomst met CCNL is be-trokken, dient die derde er jegens CCNL voor in te staan dat de adverteerder de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

4. De in artikel 2.3 bedoelde derde is - met de adverteerder op wiens last de derde handelde - tegenover CCNL hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit de met CCNL gesloten overeenkomst voortvloeien, daaronder uitdrukkelijk begrepen alle betalingsverplichtingen.

5. Rechten en/of verplichtingen uit met CCNL gesloten overeen-komsten kunnen door de opdrachtgever uitsluitend na vooraf-gaande schriftelijke toestemming van CCNL geheel of deels aan derden worden overgedragen.

6. De in een order/opdracht en/of de daarbij behorende bijlagen vermelde prijzen zijn exclusief BTW. 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst 

1. CCNL zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

2. CCNL is niet gehouden aan het uitvoeren van de overeen-komst indien de order/opdracht na het schriftelijk, digitaal of mondeling bevestigen ervan niet door de opdrachtgever ondertekend is.

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeen-komst dit vereist, heeft CCNL het recht bepaalde werkzaam-heden te laten verrichten door derden.

4. CCNL zal gerechtigd zijn zowel op het in de overeenkomst aangegeven tijdstip van aanvang, als het aldaar aangegeven tijdstip van beëindiging van de campagneperiode maximaal 48 uur te verleggen, zonder enige compensatie.

5. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan CCNL aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan CCNL worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan CCNL zijn verstrekt, heeft CCNL het recht de uitvoering van de overeen-komst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, waaronder in ieder geval begrepen gederfde inkomsten, technische kosten, arbeidskosten en transportkosten, volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6. CCNL heeft, tenzij de opdrachtgever bij het aangaan van de overeenkomst hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt en/of het (URL links naar) mobiele sites betreffen, het eigendom over het aangeleverde (campagne)materiaal en is gerechtigd het materiaal, na afloop van de campagneperiode, te archiveren, recyclen en/of te vernietigen.

7. Indien de opdrachtgever het gebruikte en/of reservemateriaal retour wenst te ontvangen en dit materiaal is onbeschadigd en beschikbaar, dan rekent CCNL kosten voor de verzending ervan.

8. Onder (campagne)materiaal worden zowel papieren en fysieke affiches en digitale reclame-uitingen, waaronder landingspagina’s en (URL links naar) mobiele sites verstaan.

9. CCNL heeft buiten het verstrekken van een locatielijst geen verdere bewijsverplichting.

10. Voor de abri formaten en andere media geldt dat het aantal ter beschikking van de klant gestelde vakken zoals vermeld op de opdracht bevestiging kan afwijken van de feitelijk plaatsing. Zowel het aantal vakken als het aantal plaatsen als mede het bereik met 5% kan variëren ten opzichte van de in de offerte fase versterkte gegevens zonder dat CCNL hiervoor compensatie dient te verlenen.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst

1. Wegens verandering in locaties en/of aantal reclameobjecten behoudt CCNL zich het recht voor om de opgegeven aantallen affiches en/of andere (digitale) reclamematerialen in één of meer gemeenten en/of gebouwen te wijzigen.

2. CCNL behoudt zich het recht voor een overeenkomst of gedeelte daarvan naar een andere periode te verschuiven indien de betreffende opdrachtgever een totale korting van ten minste 50% (inclusief eventuele bureaukorting) heeft bedongen en indien een overeenkomst met een andere opdrachtgever afgesloten kan worden tegen een voor CCNL gunstiger kortings- percentage.

3. CCNL behoudt zich het recht voor het bartergedeelte van een overeenkomst naar een andere periode te verschuiven indien een overeenkomst met een andere opdrachtgever afgesloten kan worden tegen een voor CCNL gunstiger kortingspercentage.

4. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen en/of compen-satie vragen indien de zichtbaarheid van een (volledige) (digitale) reclame-uiting en/of de bereikbaarheid van de NFC/ QR-tag tijdelijk is beperkt door redenen die niet aan CCNL zijn toe te rekenen. Uitsluitend indien de betreffende opdrachtgever een totale korting van minder dan 50% (inclusief eventuele bureaukorting) heeft bedongen, zal de opdrachtgever aanspraak kunnen maken op een naar rato te bereken compen-satie van maximaal 25% van het totale orderbedrag.

5. Tenzij de opdrachtgever bij het aangaan van de overeen-komst hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt, is CCNL gerech-tigd een campagne na de beëindiging van de campagneperi-ode door te laten hangen zonder dat hieraan rechten ontleend kunnen worden.

Artikel 5. Ontbinding van de overeenkomst

1. In de hierna genoemde gevallen is CCNL bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van CCNL schadevergoeding te vorderen: 
• Indien CCNL door omstandigheden goede gronden heeft te vrezen dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn (financiële) verplichtingen tekort zal schieten. 
• Indien CCNL de opdrachtgever bij het sluiten van de overeen-komst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van diens (financiële) verplichtingen en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 

2. Indien de opdrachtgever het campagnemateriaal geheel of deels niet in goede staat en/of goede kwaliteit ter beschikking stelt aan CCNL voor of uiterlijk op de datum welke daartoe in de overeenkomst is vastgelegd, is CCNL gerechtigd de overeen-komst geheel of deels als geannuleerd te beschouwen, zoals beschreven in artikel 6 van deze voorwaarden. Indien CCNL, ondanks te late of gebrekkige aanlevering en/of gebrekkige kwaliteit van het materiaal, de overeenkomst geheel of deels uitvoert is opdrachtgever gehouden tot betaling van de (extra) kosten die CCNL ten gevolge van de te late levering en/of gebrekkige kwaliteit moet maken ter gehele of gedeeltelijke uitvoering van de overeenkomst. Tekortkomingen van de opdrachtgever kunnen niet worden toegerekend aan CCNL.

Artikel 6. Annulering

1. Indien de opdrachtgever zijn order/opdracht geheel of gedeeltelijk intrekt, wordt hem tot zes maanden voor aanvang van de campagneperiode 5% van het totale orderbedrag in rekening gebracht wegens administratiekosten.

2. Bereikt CCNL een bericht van intrekking zoals genoemd in lid 1, vanaf vijf maanden voor het begin van de campagneperiode, dan wordt de opdrachtgever naast bovengenoemde 5%, ook 25% van het totale orderbedrag in rekening gebracht. Bij annulering op een termijn van vier maanden dan wel drie maanden tevoren wordt de opdrachtgever 35% dan wel 45% van het totale orderbedrag in rekening gebracht naast de genoemde 5% administratiekosten. Bij intrekking van een order twee maanden of minder voor het begin van de campagne-periode is opdrachtgever gehouden het totale orderbedrag te voldoen, ook indien geen affichering voor de opdrachtgever heeft plaatsgehad.

3. Schema annuleringsregel: 
• 6 maanden of langer voor aanvang campagneperiode: 5% 
• 4 tot 5 maanden voor aanvang campagneperiode: 30% 
• 3 tot 4 maanden voor aanvang campagneperiode: 40% 
• 2 tot 3 maanden voor aanvang campagneperiode: 50% 
• 2 maanden of korter voor aanvang campagneperiode: 105% Deze annuleringsregels gelden tevens als campagneperiodes in meerdere jaren zijn overeengekomen.

4. Indien in geval van annulering in overleg met CCNL een andere opdrachtgever gevonden is voor de betreffende cam-pagneperiode(n) en voor het oorspronkelijke orderbedrag, vervalt voor de opdrachtgever de vergoedingsverplichting van het orderbedrag. Indien de nieuwe order het oorspronkelijke orderbedrag niet dekt, blijft de opdrachtgever het verschil tussen de twee orders verschuldigd aan CCNL. Tevens blijft de opdrachtgever verplicht tot vergoeding van 5% administratie-kosten zoals genoemd in lid 1.

Artikel 7. Meldingsplicht gebreken

1. Opmerkingen en/of klachten over al dan niet aangebrachte affiches of getoond (digitaal) reclamemateriaal en/of gebreken aan NFC/QR tags dienen CCH tijdig voor het einde van de overeengekomen campagneperiode te bereiken en schriftelijk bevestigd te worden, opdat CCH het door de opdrachtgever waargenomen kan verifiëren. Na beëindigen van de overeen-gekomen campagneperiode kan CCH op bemerkingen over de uitvoering van de order niet meer ingaan.

2. Uitsluitend indien voldaan is aan de meldingsplicht zoals vermeld in artikel 7.1 behandelt CCNL een verzoek tot compensatie aangaande de betreffende campagne.

Artikel 8. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurda-tum door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar een door CCNL aan te geven rekeningnummer t.n.v. Clear Channel Hillenaar B.V. te Oegstgeest. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeis- bare bedrag de wettelijke rente verschuldigd vermeerderd met 2%.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van beta-ling van de opdrachtgever zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsplicht niet op.

4. Een beroep van de opdrachtgever op verrekening is uit-gesloten.

5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6. Een ieder die opdrachten plaatst voor rekening van derden is jegens CCNL hoofdelijk mede aansprakelijk voor alle beta-lingsverplichtingen die voor deze derden uit de overeenkomst voortvloeien.

Artikel 9. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle rede- lijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. De opdrachtgever is ten minste 15% van het openstaande bedrag aan incassokosten verschul-digd. Indien CCNL aantoont hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. De opdrachtgever is jegens CCNL de door CCNL gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien CCNL en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 10. Korting

1. Bij een reclamecampagne bestaat de mogelijkheid dat meerdere partijen betrokken zijn met verschillende contracten en afspraken. Het is gebruikelijk in de reclamebranche dat media-exploitanten kortingen, commissies, reducties, prijsver-minderingen en andere vergoedingen (“prijsafspraken”) over de reclamebestedingen aanbieden aan reclamebureaus en/of media(inkoop)bureaus.

2. Deze prijsafspraken zijn het resultaat van de onderhande- lingen tussen de mediaexploitant en de reclamebureaus en/of media(inkoop)bureaus. De prijsafspraken kunnen betrekking hebben op bureaucommissie per reclamecampagne, betalings-korting en/of een volumekorting over de jaarlijkse reclame-besteding.

3. CCNL pleit voor transparantie binnen de reclamebranche over prijsafspraken. Eventuele vragen over de prijsafspraken kan de adverteerder stellen aan het betreffende reclamebureau en/of media(inkoop)bureau.

4. De opdrachtgever bevestigt in te stemmen met het feit dat alle buitenreclame-gerelateerde partijen waarmee zij direct werkt (inclusief adverteerders) zich bewust zijn van de prijs- en vergoedingsafspraken die gelden in de reclamebranche.

Artikel 11. Aansprakelijkheid 

1. Verzending, vervoer en/of overdracht van het campagnemate-riaal geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever.

2. De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de inhoud en de uitvoering van het door hem aan CCNL te leveren materiaal niet in strijd zal zijn met de goede zeden, de privacywetgeving, de openbare orde of een politieke of religieuze strekking zullen hebben, noch aanleiding kan geven tot opzettelijke bescha- diging van de reclamevakken en/of -objecten waar het wordt geplaatst. De opdrachtgever vrijwaart CCNL tegen iedere aanspraak van derden verband houdende met de inhoud en/of uitvoering van het door de opdrachtgever aan CCNL te leveren materiaal. Indien en voor zover deswege geen affichering voor de opdrachtgever heeft plaatsgehad, is de opdrachtgever gehouden het totale orderbedrag te voldoen.

3. Door CCNL aangebrachte affiches of andere getoonde (digitale) reclamematerialen worden door CCNL regelmatig gecontroleerd op beschadigingen door weersomstandigheden, temperatuurschommelingen, graffiti, vandalisme etc. CCNL is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor de schade, daaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, ten gevolge van beschadigingen en/of diefstal van de reclame-uitingen en de objecten waar het materiaal is aangebracht of getoond. Aan beschadigingen, zoals kreukels in affiches en digitale haperingen of vervormingen, en/of diefstal als hiervoor bedoeld kan de opdrachtgever nimmer het recht ontlenen de overeenkomst geheel of deels te ontbinden en/of geheel of deels niet te voldoen aan de uit de overeenkomst voortvloeiende beta-lingsverplichting.

4. De aansprakelijkheid van CCNL, voor zover deze door zijn aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van CCNL beperkt tot het bedrag van de opdracht of het bedrag van de huurpenningen.

Artikel 12. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan CCNL zijn toe te rekenen, waaronder nationale gebeurtenissen en feestdagen, natuurgeweld, geheel of gedeeltelijk tenietgaan van locaties, overheidsvoorschriften. Onder overmacht zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmo- gelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: de (tijdelijke) verwijdering en/of vordering van een object waarop de reclame-uiting is c.q. zou worden aangebracht en/of getoond op last van of door de overheid of andere rechthebbende en/of door brand, vernieling, ongeval, stroomuitval, storing bij (mobiele) operator(s), overstromingen, weersomstandigheden of daarmee gelijk te stellen onheil; stakingen in andere bedrijven dan die van CCNL; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveran- ciers of andere derden waarvan CCNL afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.

2. CCNL heeft tevens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat CCNL zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van CCNL opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nako-ming van de verplichtingen door CCNL niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden zijn beide partijen bevoegd de over-eenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplich-ting tot schadevergoeding bestaat. 

4. Indien affiches of andere (digitale) reclamematerialen door één of meerdere omstandigheden, zoals omschreven in artikel 12, lid 1 verloren gaan, dient opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat CCNL op de kortst mogelijke termijn in het bezit wordt gesteld van nieuwe affiches of andere (digitale) reclamematerialen. De kosten voortvloeiende uit dit artikel komen voor rekening van de opdrachtgever.

5. Indien CCNL bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13. Geschilbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en CCNL, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te ‘s-Gravenhage.

Artikel 14. Toepasselijk recht

1. Op elke overeenkomst tussen CCNL en de opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 15. Slotbepalingen

1. De verlichting van de Abri formaten loopt synchroon met de openbare verlichting van de desbetreffende stad. CCNL draagt er zorg voor dat 90% van de aan de opdrachtgever ter beschik-king te stellen Abri formaten verlicht is. In het geval dat een lager percentage Abri formaten verlicht is, zal de opdrachtgever aanspraak kunnen maken op een korting van 5% op elk niet verlichte Abri formaat onder de genoemde grens van 90%.

2. Indien de stroomvoorziening van digitale objecten verstoort is, zal de opdrachtgever aanspraak kunnen maken op een korting van maximaal 30% op elk digitaal paneel dat een storing vertoont. Uitsluitend indien er geen sprake is van overmacht, zoals vermeld in artikel 12.1, kan opdrachtgever aanspraak maken op de betreffende korting.

3. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan en/of compensatie vragen voor het al dan niet roteren en/of scrollen van reclameobjecten. CCNL streeft ernaar extra gratis affiches voor de opdrachtgever in te delen, zodat het bereik gegarandeerd is.

4. CCNL is niet aansprakelijk, indien op onderwijsinstellingen en/ of in horecagelegenheden geen mail, digitaal materiaal en/ of NFC/QR-tags aangebracht kan worden. CCNL draagt wel zorg voor de verspreiding van het in de overeenkomst afgesproken aantal mail.

5. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod en de communicatie(middelen) van CCNL en of in de voorstellen binden haar niet.

Twitter - Follow Us!

twitter_icon
Nieuwsbrief
Deze website maakt gebruik van cookies
Accepteer Accepteer niet
Nieuwsbrief